Znajdujesz się w: Start / Urząd Gminy / Rolnictwo i Ochrona Środowiska / Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
Start E-kartki
Mapa serwisu Fotogaleria
Bramka SMS Plan Gminy Kaźmierz
Baza firm Zamelduj się!
Pogoda Kontakt
INFO24:
1a gimnazjum3 kazmierz_kosciol5 palac_z_drona zimg_0288_3
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Kursy walut     |     Lotto     |     Pogoda     |     
PolskiDeutchEnglish Zmień kontrast: Zmień kontrast Zmień wielkość czcionki: Zmień wielkosć czcionki
Jest godzina:
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Unia Europejska
facebook
Wideorelacje
Plany Gminy Kaźmierz
Rozkład autobusów 813
Rodzina 500+
Zaufany Urząd
Pomoc prawna
CEIDG
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
utw
Ecoharmonogram
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów - Rolnictwo i Ochrona Środowiska - Urząd Gminy - KAŹMIERZ.PL - oficjalna strona Urzędu Gminy w Kaźmierzu.

 

Pobierz PDF

Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów

 

Informujemy o nowych zasadach usuwania drzew i krzewów (po dniu 17 czerwca 2017 r.)

 

Informujemy, że po wejściu w życie ostatnich zmian ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody uległy zmianie przepisy regulujące obowiązki uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz opłat i kar za ich usunięcie.

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia na wniosek:

1. posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości

2. właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Zgoda właściciela nieruchomości, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

1. spółdzielnię mieszkaniową;

2. wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. Nr 1892);

3. zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa powyżej przez spółdzielnię mieszkaniową lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej;

4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

     a. posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

     b. nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9.    projekt planu:

     a. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub

     b. przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów związane z realizacją inwestycji (za wyjątkiem inwestycji liniowych) wydaje się po uzyskaniu pozwolenia na budowę, jeżeli jest wymagane.

Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów nie jest wymagana w przypadku:

1. krzewu albo krzew rosnących w skupisku, o pow. do 25 m2;

2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

b. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego,

c.  50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

11. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

12. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

     a. jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu (w terminie do 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, jednostki te przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz ilości drzew lub powierzchni krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew),

     b. inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot, z których sporządza się protokół zawierający informację o terminie i przyczynie usunięcia drzew lub krzewów oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną);

15. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Nowością są zasady usuwania z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W takim przypadku właściciel nieruchomości jest obowiązany zgłosić Wójtowi Gminy zamiar usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm przekracza:

a. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

b. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego,

c. 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew;

 

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.kazmierz.pl w zakładce Urząd Gminy; Ochrona Środowiska (Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów lub Dokumenty do pobrania), lub w siedzibie Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Kaźmierzu ul. Szamotulska 20; 64-530 Kaźmierz (pok. nr 5) w poniedziałek w godz. 8.00-17.00 od wtorku do czwartku w godz. 7.30-15.30 oraz w piątki w godz. 7.30-14.30,

 

Gdy drzewa przeznaczone do usunięcia lub do wykonania prac pielęgnacyjnych zlokalizowane są na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń jest Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu (ul. Gołębia 2;  61 -834 Poznań; tel. 61 852 80 03 lub 04),

 

Organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, dokonuje oględzin nieruchomości i sporządza protokół, w celu ustalenia:

1)    nazwy gatunku drzewa;

2)    obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa,

 

Po dokonaniu oględzin Wójt Gminy, w terminie 14 dni od ich dnia może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw,

 

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli Wójt nie wniósł sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia oględzin,

 

Wójt może przed upływem terminu 14 dni po oględzinach, wydać zaświadczenie
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu i uprawnia do usunięcia drzewa,

 

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić tylko po dokonaniu ponownego zgłoszenia,

 

Organ przyjmujący zgłoszenie, może wnieść sprzeciw w przypadku:

 

1)    lokalizacji drzewa:

a)    na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

b)    na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c)    na terenach objętych formami ochrony przyrody,

 

2)     spełnienia przez drzewo kryteriów w sprawie pomników przyrody,

 

Organ, wnosi sprzeciw:

1)     jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;

2)     w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia,

 

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa,

 

Zgodnie z art. 88 ustawy o ochronie przyrody wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez dokonania ww. zgłoszenia lub przed upływem terminu w którym Organ może wnieść sprzeciw oraz pomimo złożonego przez organ sprzeciwu.

Zapisy obowiązującej ustawy o ochronie przyrody regulują również kwestie usuwania „złomów” i „wywrotów”, przy czym:

- złom – to drzewo, którego pień uległ złamaniu lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej,

- wywrot- to drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew i krzewów. Zasady i stawki oopłat określa art. 84 i Art. 85 ustawy o ochronie przyrody.

Opłat nie nalicza się za usunięcie:

1. drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

2. uchylony;

3. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

4. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

5. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

6. drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;

7. drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

     a.120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

      b. 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

- w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

8. krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

9. drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;

10. drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

11. topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

12. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

13. drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;

14. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;

15. drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1. usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych,

2. utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa,

3. wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa,

- wykonywanych na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takich zabiegów, którą przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celach innych niż określone powyżej, stanowi uszkodzenie drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celach innych niż określone powyżej, stanowi zniszczenie drzewa.

Wójt, burmistrz alba prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

1. usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2. usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;

3. zniszczenie drzewa lub krzewu (w tym za usunięcie ponad 50% gałęzi korony);

4. uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa (w tym za usunięcie ponad 30% gałęzi korony drzewa);

5. usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu na skutek zgłoszenia zamiaru usuwania, o którym mowa w Art. 83f ust. 8 i usunięcia bez zezwolenia, o którym mowa w Art. 83f ust. 16

6. usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art.  83f ust. 4, lub przed upływem terminu, o którym mowa w art. 83f ust. 8.

W przypadku usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu, albo uszkodzenia drzewa w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, nie wymierza się administracyjnej kary pieniężnej.

 

Marek Jakubowski
Zadaj Pytanie Wójtowi
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
23 sierpnia 2017
środa
235 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
WRPO
stat4u stat4u
Jesteś 1007454
osobą która odwiedza ten portal
Powrót na górę strony

YouTube

Facebook
Urząd Gminy w Kaźmierzu
ul. Szamotulska 20
64-530 Kaźmierz
tel. 61 29 18 065
fax 61 29 18 320
e-mail: gmina@kazmierz.pl
Czynny w godzinach:

Poniedziałek: 8:00 - 17:00
Wtorek-Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:30
RACHUNKI BANKOWE:

BS Duszniki O/Kaźmierz
- budżet: 13 9072 0002 0200 0273 2000 0004
- wadium: 83 9072 0002 0200 0273 2000 0005


Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x